Επικοινωνία
  • Ταχυδρομική διεύθυνση

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία

Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος

  • Τηλέφωνα

(+357) 22892020, 22892137

  • Φαξ

(+357) 22894557

  • Email

library@ucy.ac.cy

  • Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία

AskLive