Επικοινωνία
  • Ταχυδρομική διεύθυνση

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος

  • Τηλέφωνα

+357 22892020

  • Φαξ

+357 22895495

  • Email

library@ucy.ac.cy

  • Στιγμιαία Ηλεκτρονική Συνομιλία

AskLive