Δοιάκι – Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 1833-1847

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποτελεί τη σημαντικότερη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. Αποτελεί ένα περιοδικό δημοσίευμα, το οποίο ξεκίνησε να εκδίδεται το 1833 με τον τίτλο "Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος" και συνεχίζει μέχρι σήμερα με τον τίτλο "Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας".
Η συγκεκριμένη πληροφοριακή βάση κωδικοποιεί τα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης των ετών 1833-1847 σε αναλυτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, καταλογογραφεί κάθε είδος νομικής πράξης ξεχωριστά, είτε πρόκειται για νομοθετική ρύθμιση είτε πρόκειται για υπηρεσιακή μεταβολή υπαλλήλου. Η παραπάνω περίοδος κατέχει σημαντική θέση στην ιστορική εξέλιξη του ελληνικού κράτους, επειδή αποτελεί την χρονική κοιτίδα των διοικητικών θεσμών του. Περιλαμβάνει την περίοδο της αντιβασιλείας (1833-1835), της απόλυτης μοναρχίας (1835-1844), καθώς και τα πρώτα τρία χρόνια της συνταγματικής μοναρχίας (1844-1847). Μέγεθος: 5.945 βιβλιογραφικές εγγραφές.

Μέγεθος: 5.945 βιβλιογραφικές εγγραφές.

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.