Νεοελληνική Προσωπογραφία

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η βάση περιλαμβάνει εγγραφές για 3.000 περίπου πρόσωπα(κυρίως διανοούμενους, λογοτέχνες, τυπογράφους, στρατιωτικούς, πολιτικούς) που έδρασαν κυρίως στον 18ο και 19ο αιώνα, Έλληνες και ξένους με έμφαση σε λιγότερο γνωστά πρόσωπα.
Χρονική περίοδος: 18ος - 19ος αιώνας. Μέγεθος: 10.000 βιβλιογραφικές εγγραφές
.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.