ΠΕΧΩΤΕΕ - Περιβάλλον, Χωροταξία, Νέες Τεχν/γίες, Ενέργεια

Βάση βιβλιογραφικών δεδομένων

 

Η βάση περιλαμβάνει ποικίλο υλικό και αφορά την ανθρώπινη δράση για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τη χωροταξία, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την οικολογία, την κοινωνιολογία, και την πολιτική επιστήμη. Βιβλιογραφικές εγγραφές άρθρων εφημερίδων και περιοδικών, συμπεριλαμβανομένων περιλήψεων.
Χρονική περίοδος: 1975 μέχρι σήμερα. 12.000 βιβλιογραφικές εγγραφές.

 

Θεματική κάλυψη: Περιβάλλον, Χωροταξία, Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Οικολογία, Κοινωνιολογία, Πολιτική επιστήμη.

 

Πρόσβαση
Η βάση προσφέρεται δωρεάν μέσω του INTERNET.