Κείμενα πολιτικής
Κείμενα πολιτικής της ΒΠΚ
Ημερομηνία Περιγραφή
2009
 
Οικονομική διαχείριση (σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου).
2009 Πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης προσωπικού.
2009 Πρόγραμμα ενθάρρυνσης της καινοτομίας και δημιουργικότητας του προσωπικού.
2009 Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας.
2009 Πρόγραμμα διάχυσης γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Ομάδων Εργασίας.
2009 Διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.
2009 Εγχειρίδιο διαχείρισης και διαρρύθμισης χώρων.
2009 Διαδικασία εντοπισμού αναγκών της Βιβλιοθήκης για διαμόρφωση Πολιτικής και Στρατηγικής.
2009 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
2009 Διαδικασία καθορισμού και αξιολόγησης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
2008 Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοιχτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.
2008 Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστής Συλλογικού καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιθηκών "Πρόταση δικτύωσης των Κυπριακών Βιβλιοθηκών". Λευκωσία, Ιανουάριος 2008.
2002 Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου". Ανακοίνωση στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ΤΕΙ Λάρισας 6-8 Νοεμβρίου 2002.
2001 Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου "Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών". Ανακοίνωση στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών "Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο Αιώνα", 2/11/2001, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος.

2001

Φίλιππος Τσιμπόγλου, "Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα". Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, "Το Μάνατζμεντ Στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες", Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτ. 2001. ISBN 960-87259-0-9, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2002. σελ. 80-96