Αποστολή, Όραμα και Αξίες

Αποστολή

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η στήριξη του έργου του Πανεπιστημίου μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης σε κάθε προσπάθεια επίτευξης των στρατηγικών του στόχων σε ό,τι αφορά την έρευνα, τη διδασκαλία, τη διάχυση της γνώσης και την κοινωνική προσφορά.

Όραμα

Όραμα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να καταστεί κέντρο αριστείας και πρότυπο παροχής υψηλού επιπέδου επιστημονικής πληροφόρησης για όλη την επιστημονική κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, καθώς και να διακρίνεται ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

Αξίες

  • Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) στη γνώση : Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες μας να έχουν πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης.
  • Ενθάρρυνση προκλήσεων και αλλαγών : Πιστεύουμε στη συνεχή πρόοδο και στην αλλαγή που έρχεται μέσα από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εργαζομένων μας.
  • Ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας και συνεχούς Αρίστευσης : Δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε συστηματικά κάθε προσπάθεια για άριστα αποτελέσματα μέσα από ομαδική εργασία και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.