Προσωπικό

Μονιάτη, Γιούλα

Γραφείο περιοχομένου ιστού και ανακοινώσεων ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α123
+357 2289 2048
+357 2289 4557
yioulam@ucy.ac.cy