Προσωπικό

Κυριακίδου, Ειρήνη

Γραφείο καταλογογράφησης Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 4556
+357 2289 4557
irenech@ucy.ac.cy