Προσωπικό

Κυριάκου, Ελένη

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7, CY-1071, Λευκωσία
◦Τουρκολογική Συλλογή (ΑΜΑΡΑΛ),
+357 2289 3545
+357 2289 5052
kyriakou.eleni@ucy.ac.cy