Προσωπικό

Ανδρέου, Ανδρέας Κ.

Γραφείο συστημάτων βιβλιοθήκης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 2014
+357 2289 4557
andlib@ucy.ac.cy
http://andreaskandreou.blogspot.com/