Προσωπικό

Ανδρέου, Ανδρέας Κ.

Γραφείο συστημάτων βιβλιοθήκης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 219B
+357 2289 2014
+357 2289 5495
andlib@ucy.ac.cy
http://andreaskandreou.blogspot.com/