Υπηρεσίες

Δικαίωμα χρήσης των αναγνωστηρίων και του υλικού των συλλογών ανοικτής πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και εξωτερικοί χρήστες (εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα μέλη).