ΒΠΚ ως Εθνικό Γραφείο Υποστήριξης Ανοικτής Πρόσβασης

Η ΒΠΚ επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι με βάση τους όρους χρηματοδότησης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7 - 7th Framework Programme) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC - European Research Council) οι ερευνητές που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ένωση) στους τομείς:

  • Ενέργεια (Energy)
  • Περιβάλλον (Environment),
  • Υγεία (Health),
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies),
  • Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures and e-Infrastructures),
  • Επιστήμη και Κοινωνία (Science in Society),
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Socio-economic Sciences and Humanities)

οφείλουν να καταθέτουν τα πλήρη κείμενα των ερευνητικών δημοσιεύσεών τους που πηγάζουν από τα εν λόγω Χρηματοδοτούμενα Έργα σε ένα Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης, ώστε αυτά να καθίστανται μονίμως διαθέσιμα παγκοσμίως. Η πιο πάνω υποχρέωση αφορά στα ερευνητικά αποτελέσματα του 20% όλων των Έργων που χρηματοδοτούνται από το FP7 ενώ οι ερευνητές άλλων πεδίων μπορούν επίσης να διαθέτουν τις δημοσιεύσεις τους στα αρχεία Ανοικτής Πρόσβασης.

Σημειώνεται ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης σε δημοσιεύσεις που έτυχαν ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις προαναφερθείσες θεματικές ενότητες υλοποιούνται μέσω των Έργων OpenAIRE OpenAIREplus. Συνοπτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει τα απορρέοντα δύο σημαντικών κειμένων που αφορούν πολιτικές για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης. Το πρώτο κείμενο φέρει τον τίτλο Guidelines for Open Access και εκδόθηκε από το ERC Scientific Council το Δεκέμβριο του 2007, ενώ τον Αύγουστο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το Open Access Pilot οι πρόνοιες του οποίου θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη του FP7.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, οι ερευνητές που έλαβαν/λαμβάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ένωση) και δραστηριοποιούνται σε μία εκ των 7 προαναφερθείσων θεματικών ενοτήτων έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε κάποιο Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης, σε διάστημα 6-12 μηνών μετά την αρχική τους δημοσίευση. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ερευνητές θα πρέπει πρώτα να επιδιώξουν τη δημοσίευση των εκπονημάτων τους σε κάποιο από τα Ιδρυματικά Αποθετήρια (Institutional Repositories) Aνοικτής Πρόσβασης. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε οι δημοσιεύσεις/ερευνητικά αποτελέσματα θα πρέπει να κατατεθούν σε κάποιο εκ των Θεματικών Αποθετηρίων ( Thematic Repositories ) που διαθέτει το Open Access Directory. Αν ούτε αυτό είναι δυνατό/αρμόζον τότε η ύστατη επιλογή είναι το Αποθετήριο Ορφανών Δημοσιεύσεων (Orphan Repository ) που διατηρεί το Έργο OpenAire σε συνεργασία με τον ερευνητικό οργανισμό CERN.

Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο λειτουργούν 3 Ιδρυματικά Αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης στα οποία οι ερευνητές μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά άρθρα.

  • Το αποθετήριο ΛΗΚΥΘΟΣ (Λημματολόγιο Κυπριακών Ηλεκτρονικών Θεματικά Οργανωμένων Συλλογών) του Πανεπιστήμιου Κύπρου.
  • Το αποθετήριο ΚΤΙΣΙΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
  • Το αποθετήριο ΚΥΨΕΛΗ του Ανοιχτού Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου - ως εταίρος στα Έργα OpenAIRE & OpenAIREplus λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Υποστήριξης για την Ανοικτή Πρόσβαση και ως σημείο πληροφόρησης, το οποίο στηρίζει τους ερευνητές στη διαδικασία κατάθεσης άρθρων και στην προβολή της έρευνάς τους.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Βασιλική Κουκουνίδου, τηλ. +357 2289 2168