Επιστροφή

Τα βιβλία ή άλλο υλικό πρέπει να επιστραφούν στη Βιβλιοθήκη το αργότερο μέχρι την μέρα/ώρα που αναγράφεται στο δελτίο δανεισμού. Πρέπει να προσέξετε, εάν έχετε δανειστεί υλικό από διαφορετικές κατηγορίες υλικού ή συλλογές, η ημερομηνία επιστροφής για κάθε ένα απo αυτά θα διαφέρει.

Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να επιστρέψει έγκαιρα οποιοδήποτε υλικό έχει δανειστεί.

Καθυστερημένη επιστροφή υλικού

Αν δεν επιστρέψετε οποιοδήποτε βιβλίο ή άλλο υλικό που έχετε δανειστεί μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής, τότε σας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.

Για τα βιβλία / άλλο υλικό της κανονικής συλλογής, το πρόστιμο ανέρχεται στα €0,40 για κάθε μέρα που περνά και το βιβλίο ή άλλο υλικό  δεν επιστρέφεται.

Για τα βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού (Short Loan Collection), επιβάλλεται πρόστιμο €0,40 για κάθε ώρα μετά τις 09:00 της προκαθορισμένης ημερομηνίας επιστροφής τους.

Τα πρόστιμα υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα και ισχύουν για όλες τις κατηγορίες χρηστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 50% των εσόδων από τα πρόστιμα διατίθεται στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών.

Πρόστιμα από καθυστερημένες επιστροφές δεν διαγράφονται, παραμένουν στην εγγραφή του χρήστη μέχρι την πληρωμή τους.

Οφειλές

Σε περίπτωση που δεν προτίθεστε να καταβάλετε τις χρηματικές σας οφειλές στη βιβλιοθήκη, καθίσταται δυνατό να σας επιβληθούν ποινές που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Αν είστε φοιτητής, δεν μπορείτε να αποφοιτήσετε χωρίς να εξοφλήσετε τυχόν οφειλές σας στη Βιβλιοθήκη.