Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη χρήση του υλικού

Τα φωτοτυπημένα άρθρα ανήκουν στον αιτητή για αυστηρά ιδιωτική ερευνητική χρήση.

Τα βιβλία δανείζονται στον αιτητή για περίοδο που καθορίζεται από τον προμηθευτή. Ο αιτητής παραλαμβάνοντας το βιβλίο από την Υπηρεσία Διαδανεισμού υπογράφει το ειδικό έντυπο για επιβεβαίωση της παραλαβής. Εντός του βιβλίου αναγράφεται σε ειδικό έντυπο η ημερομηνία επιστροφής του υλικού στην Υπηρεσία Διαδανεισμού ή στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Ο αιτητής οφείλει να δώσει την κατάλληλη προσοχή και φροντίδα στο υλικό που δανείζεται.