Αναγνωστήρια

Αναγνωστήρια

Όλες οι βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα διαθέτουν χώρους (ανάμεσα ή δίπλα από βιβλιοστάσια), τους οποίους οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για μελέτη. Στους χώρους αυτούς πρέπει να τηρείται ησυχία.

Χώροι για ομαδική μελέτη (group study)

Στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΒΠΚ δυστυχώς δεν υπάρχουν χώροι για ομαδική μελέτη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μη χρησιμοποιούν τη Βιβλιοθήκη για τον σκοπό αυτό καθότι, ελλείψει ειδικά διαμορφωμένων χώρων, σε τέτοια περίπτωση παρενοχλούνται οι υπόλοιποι χρήστες.