Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν Η/Υ, οι οποίοι προορίζονται για χρήση που εμπίπτει στο ρόλο της, δηλαδή για αναζήτηση στον κατάλογο και για την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων κτλ.) ή άλλων υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Η χρήση των Η/Υ της Βιβλιοθήκης για προσωπικούς σκοπούς (π.χ. email) δεν απαγορεύεται, ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:

  • να γίνεται με τρόπο που δεν παρενοχλεί ή προκαλεί άλλους χρήστες ή προσωπικό της Βιβλιοθήκης και
  • να παραχωρείται ο υπολογιστής σε άλλο χρήστη που επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει για σκοπούς έρευνας.

Αποθήκευση εγγράφων

Δεν πρέπει να αποθηκεύετε οτιδήποτε στους κοινόχρηστους υπολογιστές. Κάθε 24 ώρες οι Η/Υ κλέινουν αυτόματα και οποιαδήποτε έγγραφα, η οποία έχει αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο διαγράφεται. Για τον λόγο αυτό εισηγούμαστε όπως διαθέτετε μαζί σας ένα φορητό USB Flash Drive για να αποθηκεύετε τα αρχεία σας.