Παλιές κυπριακές εφημερίδες

Ο πιο κάτω κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις παλιές κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών.

 ΠΑΛΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΑΓΩΝ

αρ.001-0  12 (1906), αρ.013-062 (1907), αρ.075-111 (1908), αρ.112-155 (1909), αρ.200-212 (1910-1911), αρ.1-74 (1964)

ΑΙΩΝ Έτος Α΄, αρ.1-3 (1915), αρ.4-53 (1916)
ΑΛΗΘΕΙΑ Έτος Α΄, αρ.28 (1881), Έτος Β΄, αρ.56-57, 59-62, 64-104 (1882), Έτος Γ΄, αρ.105 (1882), Έτος Ε΄, αρ.209-258 (1885),  Έτος ΣΤ΄, αρ.259 (1885), Έτος ΣΤ΄, αρ.260-305 (1885-86), Έτος Ζ΄, αρ.306 (1885-86), Έτος Ζ΄, αρ.307-357 (1886-87), Έτος Η΄, αρ.358 (1886-87), Έτος ΙΑ΄, αρ.512-562 (1890-91), Έτος ΙΒ΄, αρ.563 (1890-91), Έτος ΙΒ΄,αρ.564-615 (1891-92), Έτος ΙΓ΄, αρ.616 (1891-92), Έτος ΙΓ’, αρ.617-666 (1892-93), Έτος ΙΔ΄, αρ.667-668 (1892-93), Έτος ΙΔ΄, αρ.669-713, 715-719 (1893-94), Έτος ΙΕ΄, αρ.720 (1893-94), Έτος ΙΕ΄, αρ.721-770 (1894-95), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.772-822 (1895-96), Έτος ΙΖ΄, αρ.824 (1895-96), Έτος ΙΖ΄, αρ.825-865 (1897), Έτος 17ο, αρ.866-868 (1897), Έτος 18ο, αρ.869-877 (1897), Έτος 18ο, αρ.878-917 (1898), Έτος 19ο, αρ.918-930 (1898), αρ.598-646 (1964)

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

 

Έτος Α΄, αρ.1-7 (1987) Βρίσκεται στον τόμο της εφημερίδας "ΑΛΗΘΕΙΑ" (1987)

 

ΑΝΑΤΟΛΗ

 

αρ.39-87 (1928), αρ.88-136 (1929), αρ.137-166 (1930)

 

ΕΘΝΙΚΗ

 

Έτος Δ΄, αρ.862-917 (1962), Έτος Ε΄, αρ.918-923 (1962)

 

ΕΝΩΣΙΣ

 

Έτος Β΄, αρ.55-102 (1886), Έτος Γ΄, αρ.103-151 (1887), Έτος Δ΄, αρ.152-200 (1888), Έτος Ε΄, αρ. 201 (1888), Έτος Ε΄, αρ.202-251 (1889), Έτος ΣΤ΄, αρ.252 (1889), Έτος ΣΤ΄, αρ.253-300 (1890), Έτος ΚΣΤ΄, αρ.1261-1303 (1910), Έτος ΚΖ΄, αρ.1304-1313 (1910), Έτος ΚΗ΄, αρ.1365-1414, Έτος ΚΘ΄, αρ.1415-1417 (1912), ’Ετος ΚΘ΄, αρ.1418-1460 (1913), Έτος ΛΑ΄, αρ.1461-1469 (1913), Έτος ΛΑ΄, αρ.1470-1513, (1914), Έτος ΛΒ΄, αρ.1514-1518 (1914), Έτος ΛΒ΄, αρ.1519-1561 (1915), Έτος ΛΓ΄, αρ.1562-1570 (1915), Έτος ΛΓ΄, αρ.1571-1613 (1916), Έτος 34ο, αρ,1614-1622 (1916), Έτος 34ο, αρ.1623-1665 (1917), Έτος 35ο, αρ.1666-1673 (1917), Έτος 35ο, έτος 1ο, αρ.1-50 (1919), Έτος 35ο, έτος 2ο, αρ.51-59 (1919), ’Ετος 35ο, αρ.1713, έτος 3ο, αρ.60-83 (1919), Έτος 35ο, αρ.1714, έτος 4ο, αρ.155-172 (1922)

 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

 

αρ.638-688 (1962), αρ.689-738 (1963)

 

ΕΥΑΓΟΡΑΣ

 

αρ.1-7, 10, 12-13, 15, 17-18, 20-42 (1890), αρ.200-201 (1893), αρ.268-270 (1895), αρ.43-52 (1891), αρ.202-210, 212-226, 232-245 (1894), αρ.519, 524-571 (1900), αρ.572-621 (1901), αρ.622-673 (1902), αρ.674-725 (1903)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Η)

αρ.151-185 (1885), αρ.186-219 (1886), αρ.220-248 (1887), αρ.249-275 (1888), αρ.276-303 (1889), αρ.304-331 (1890), αρ.332-359 (1891), αρ.360-394 (1892)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Έτος Α΄, αρ.1-26 (1906), Έτος Α΄, αρ.27-55 (1907), Έτος Β΄, αρ.56-81 (1907), Έτος Β΄, αρ.82-104 (1908), Έτος Γ΄, αρ.105-108 (1908), Έτος Γ΄, αρ.109-142, 144 (1909)

ΗΧΩ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Έτος Α΄, αρ.1-51 (1913), Έτος Β΄, αρ.52-100 (1914)

ΘΑΡΡΟΣ (ΤΟ)

Έτος Β΄, αρ.73-78, 80-117 (1963), Έτος Γ΄, αρ.118-122 (1963)

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ιανουάριος  - Δεκέμβριος 1995, Ιανουάριος 1996 - 29 Νοεμβρίου 1996, Δεκέμβριος 1996, Ιανουάριος  - Φεβρουάριος 1997, Μάϊος - Δεκέμβριος 1997, Ιανουάριος 1998, Μάρτιος 1998, Απρίλιος 1998

ΚΗΡΥΞ

Έτος Α΄, αρ.1-35 (1913), Έτος Α΄, αρ.36-86 (1914), Έτος Β΄, αρ.88-139 (1915) Έτος Γ΄, αρ.141-192 (1916), Έτος Δ΄, αρ.193-240 (1917)

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ

Έτος Α΄, αρ.1-39 (1906), Έτος Α΄, αρ.40-52 (1907), Έτος Β΄, αρ.53-91 (1907), Έτος Β΄, αρ.92-104 (1908), Έτος Γ΄, αρ.105-143 (1908), Έτος Γ΄, αρ.144-146 (1909), Έτος Γ΄, αρ.153-156, Έτος Δ΄, αρ.157-196 (1909)

ΚΥΠΡΙΟΣ

αρ.1-42 (1900), αρ.43-92 (1901), αρ.95-146 (1902), αρ.147-150, 152-154, 156-198 (1903), αρ.199-248 (1904), αρ.249-301 (1905), αρ.302-350 (1906), αρ.351-398 (1907), αρ.399-425 (1908)

ΚΥΠΡΟΣ

Περίοδος Β΄, αρ.1-12, 14-15 (1957-1958), Περίοδος Β΄, αρ.16-26 (1959), Περίοδος Β΄, αρ.27-38 (1960), Περίοδος Β΄, αρ.39-43 (1961)

ΛΑΪΚΗ (Η)

Έτος Α΄, αρ.1-2, 5-7, 9-14, 16-26 (1925), Έτος Α΄, αρ.27, 28, 30-47 (1926)

ΛΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ

Έτος Α΄, αρ.1-10, 12-21, 23-40 (1931), Έτος Α΄, αρ.41-42 (1932)

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

αρ.1 (1906) Βρίσκεται στην εφημερίδα "ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΞ" (αρ.1-39, 1906)

ΝΕΑ ΛΑΪΚΗ

Έτος Α΄, αρ.1-29 (1926), Έτος Α΄, αρ.31-35, 37-52 (1927), Έτος Β΄, αρ.53-82 (1927), Έτος Β΄, αρ.83-104 (1928), Έτος Γ΄, αρ.105-134 (1928), Έτος Γ΄, αρ.135-156 (1929), Έτος Δ΄, αρ.157-186 (1929), Έτος Δ΄, αρ.187-191, 193-208 (1930), Έτος Ε΄, αρ.209-224 (1930)

ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ

Έτος Α΄, αρ.1-15 (1983), Έτος Α΄, αρ.16-52 (1984), Έτος Β΄, αρ.53-67 (1984), Έτος Β΄, αρ.68-104 (1895), Έτος Γ΄, αρ.105-119, (1985), Έτος Γ΄, αρ.120-154, 156 (1986), Έτος Δ΄, αρ.157-170 (1986), Έτος Δ΄, αρ.171-207 (1897), Έτος Ε΄, αρ.208-220 (1897), Έτος Ε΄, αρ.221-258 (1898), Έτος ΣΤ΄, αρ.259-266, 268-273 (1898), Έτος ΣΤ΄, αρ.274-309 (1899), Έτος Ζ΄, αρ.311-318, 320-324 (1899), Έτος Ζ΄, αρ.325-356, 358-360 (1900), Έτος Η΄, αρ.361-375 (1900), Έτος Η΄, αρ.376-383, 386-399, 401-406, 408-412 (1901), Έτος Θ΄, αρ.413-427 (1901), Έτος Θ΄, αρ.428-463 (1902), Έτος Ι΄, αρ.464-477 (1902), Έτος Ι΄, αρ.479, 481-494 (1903), ’Ετος ΙΔ΄, αρ.700-709, 711-717, 719-721 (1907), Έτος ΙΕ΄, αρ.722-731, 733-737 (1907), Έτος ΙΕ΄, αρ.738-741, 743-744, 746-754, 756-773 (1908), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.774-787 (1908),  Έτος ΙΣΤ΄, αρ.788-795, 797-806, 808-824 (1909), Έτος ΙΖ΄, αρ.825-839 (1909),  Έτος ΙΖ΄, αρ.840-861, 863-878 (1910), Έτος ΙΗ΄, 879-893 (1910), Έτος ΙΗ΄, αρ.894-929 (1911), Έτος ΙΘ΄, αρ.930-944 (1911),Έτος ΙΘ΄, αρ.945-981 (1912), Έτος Κ΄, αρ.982-996 (1912), Έτος Κ΄, αρ.997-1033 (1913), Έτος ΚΑ΄, αρ.1034-1048 (1913), Έτος ΚΑ΄, αρ.1049-1085 (1914), Έτος ΚΒ΄, αρ.1086-1101 (1914), Έτος ΚΒ΄, αρ.1102-1136 (1915), Έτος ΚΓ΄, αρ.1137-1151 (1915), Έτος ΚΓ΄, αρ.1152-1188 (1916), Έτος ΚΔ΄, αρ.1189-1202 (1916), Έτος ΚΔ΄, αρ.1203-1240 (1917), Έτος ΚΕ΄, αρ.1241-1254 (1917), Έτος ΚΕ΄, αρ.1255-1290 (1918), Έτος ΚΣΤ΄, αρ.1291-1304 (1918), Έτος ΚΣΤ΄, αρ.1305-1340 (1919), Έτος ΚΖ΄, αρ.1341-1354 (1919), Έτος ΚΖ΄,αρ.1355-1377, 1379-1390 (1920), Έτος ΚΗ΄, αρ.1391-1405 (1920), Έτος ΚΗ΄, αρ.1406-1441 (1921), Έτος ΚΘ΄,αρ.1442-1456 (1921), Έτος ΚΘ΄, αρ.1459-1492 (1922), Έτος Λ΄, αρ.1500-1508 (1922), Έτος Λ΄, αρ.1509-1544 (1923), Έτος ΛΑ΄, αρ.1545-1559 (1923), Έτος ΛΑ΄, αρ.1560-1597 (1924), Έτος ΛΒ΄, αρ.1598-1610 (1924), Έτος ΛΒ΄, αρ.1611-1647 (1925), Έτος ΛΓ΄, αρ.1648-1661 (1925), Έτος ΛΓ΄, αρ.1662-1700 (1926), Έτος ΛΔ΄, αρ.1701-1712 (1926), Έτος ΛΔ΄, αρ.1713-1749 (1927), Έτος ΛΕ΄, αρ.1750-1764 (1927), Έτος ΛΕ΄, αρ.1765-1801 (1928), Έτος ΛΣΤ΄, αρ.1802-1814 (1928), Έτος ΛΣΤ΄, αρ.1815-1850 (1929), Έτος ΛΖ΄, αρ.1851-1864 (1929), Έτος ΛΖ΄, αρ.1865-1900 (1930), Έτος ΛΗ΄, αρ.1901-1914 (1930), Έτος ΛΗ΄, αρ.1915-1951 (1931), Έτος ΛΘ΄, αρ.1952-1965 (1931), Έτος ΛΘ΄, αρ.1966-2003 (1932), Έτος Μ΄, αρ.2004-2018 (1932), Έτος Μ΄, αρ.2019-2053 (1933), Έτος ΜΑ΄, αρ.2054-2068 (1933), Έτος ΜΑ΄, αρ.2069-2102 (1934)

ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ

Έτος Α΄, αρ.1-29 (1879), Έτος Α΄, αρ.30-51 (1880), Έτος Β΄, αρ.52, 54-56, 64, 66, 68, 71 (1880), Έτος Β΄, αρ.80-81, 85-94, 96, 99 (1881), Έτος Γ΄, αρ.100-102, 105-106, 113, 122-125, 127, 129-130 (1881), Έτος Γ΄, αρ.133-136, 139, 141, 143, 145, 147-148 (1882), Έτος Δ΄, αρ.171-174 (1882)

ΠΑΤΡΙΣ

αρ.581-620 (1919), αρ.738-747 (1922), αρ.748-766, 768-782 (1921-1922), αρ.783-789 (1922), αρ.790-832 (1923), αρ.833-842 (1923)

ΠΑΦΟΣ

Έτος Α΄, αρ.1-5, 8-12, 14 (1921), Έτος Β΄, αρ.57-66, 68-70 (1922), Έτος Β΄, αρ.71-77, 79-80, 82, 84, 86-89, 91, 94-109, 113-118, 120 (1923), Έτος Γ΄, αρ.121-132, 134-135, 137 (1924), Έτος Δ΄, αρ.1 (1925), Έτος Δ΄, αρ.1-13 (1926), Έτος Α΄, αρ.1-13, 16-22, 26-27, 29 (1931), Έτος Α΄, αρ.31-56, 58, 60-61, 64, 66-82 (1932), Έτος Β΄, αρ.83-103 (1933), Έτος Γ΄, αρ.104-133 (1933), Έτος Γ΄, αρ.134-154 (1934), Έτος Δ΄, αρ.155-179 (1934), Έτος Δ΄, αρ.180-196, 198-199 (1935), Έτος Ε΄, αρ.200-208, 210-231 (1935), Έτος Ε΄, αρ.232 (1936), Έτος ΣΤ΄, αρ.233-262, 264-284 (1936), Έτος ΣΤ΄, αρ.285-305 (1937), Έτος Ζ΄, αρ.306-336 (1937), Έτος Ζ΄, αρ.337-359 (1938), Έτος Η΄, αρ.360-388 (1938), Έτος Η΄, αρ.389-424 (1939), Έτος Θ΄, αρ.425-441 (1939), Έτος Θ΄, αρ.442-493 (1940), Έτος Ι΄-ΙΑ΄, αρ.494-545 (1941), Έτος ΙΑ΄, αρ.546-552, 554-596 (1942), Έτος ΙΑ΄-ΙΒ΄, αρ.597-648 (1943), Έτος ΙΒ΄-ΙΔ΄, αρ.649-701 (1944), Έτος ΙΔ΄, αρ.702-753 (1945), Έτος ΙΔ΄, αρ.754-774 (1946), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.775-805 (1946), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.806-857 (1947), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.858-878 (1948), Έτος ΙΖ΄, αρ.879-908 (1948), Έτος ΙΖ΄, αρ.909-948, (1949), Έτος ΙΗ΄, αρ.949-960 (1949)

ΣΑΛΠΙΞ

Έτος Β΄, αρ.45-86 (1885), Έτος Β΄, αρ.87-99 (1886), Έτος Γ΄, αρ.100-105 (1886), Έτος Γ΄, αρ.106-110 (1887), Έτος Δ΄, αρ.111-113, 115, 153-155 (1887), Έτος Ε΄, αρ.156-208 (1888), Έτος ΣΤ΄, αρ.209-258 (1889), Έτος Ζ΄, αρ.259-307 (1890), Έτος Η΄, αρ.308-357 (1891), Έτος Θ΄, αρ.359-406 (1892), Έτος Ι΄, αρ.407-455 (1893), Έτος ΙΑ΄, αρ.458-508 (1894), Έτος ΙΒ΄, αρ.510-561 (1895), Έτος ΙΓ΄, αρ.562-575, 577-635 (1896), Έτος ΙΔ΄, αρ.636-716 (1897), Έτος ΙΔ΄, 718-740 (1897), Έτος ΙΕ΄, αρ.741-768, 770-800 (1898), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.801-826 (1899), Έτος ΙΣΤ΄, αρ.828-853 (1899)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Ιανουάριος - Μάρτιος 1966, 4 Απριλίου 1966, 18 Απριλίου 1966, Μάϊος - Νοέμβριος 1966, 5 Δεκεμβρίου 1966, 12 Δεκεμβρίου 1966, 19 Δεκεμβρίου 1966

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ή ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Έτος Β΄, αρ.51-55, 57-60, 62-64, 79-85, 87-92, 95-97, Έτος Γ΄, αρ.100-119, 121-132, Έτος Δ΄, αρ.144-196 (1885), Έτος Δ΄, αρ.195-196 (1886), Έτος Ε΄, αρ.197-229 (1886), Παράλληλη νέα αρίθμηση: Έτος Α΄ (ΣΤ΄), αρ.230-279 (1887), Έτος Β΄ (Ζ΄), αρ.280-331 (51-102) (1888), Έτος Γ΄ (Η΄), αρ.332-381 (103-132) (1889), Έτος Δ΄ (Θ΄), αρ.382-434 (153-205) (1890), Έτος Ε΄ (Ι΄), αρ.435-481 (206-252) (1891), Έτος Ε΄ (Ι΄), αρ.482-486 (253-257) (1982), Έτος ΣΤ΄, (ΙΑ΄), αρ.487-534 (258-305) (1892), Έτος Ζ΄ (ΙΒ΄), αρ.341-586 (312-360) (1893), Έτος Ζ΄ (ΙΒ΄), αρ.587-589 (1894), Έτος Η΄ (ΙΓ΄), αρ.592-728 (363-409) (1894), Έτος Η΄ (ΙΓ΄), αρ.729-733 (410-414) (1895), Έτος Η΄ (ΙΔ΄), αρ.734-781 (415-462), 1895

ΦΩΣ

Έτος 13ον, Περίοδος Β΄, αρ.3720-3739, 3741-3780, 3782-3795 (1962), Έτος 13ον, Περίοδος Γ΄, αρ.3783-3793 (1962), Έτος 14ον, Περίοδος Γ΄, αρ.3889-3891, 3896-3904, 3906-3910, 3912-3927, 3929-3937, 3939-3947, 3949-3954 (1963), Έτος 14ον, Περίοδος Δ΄, αρ.3952, 3926-3976, 3980-4002 (1963)

ΧΡΟΝΟΣ

Έτος 1ον, αρ.27-52 (1926), Έτος 2ον, αρ.55-77 (1926), Έτος 2ον, αρ.78-104 (1927), Έτος 3ον, αρ.105-129 (1927), Έτος 3ον, αρ.130-156 (1928), Έτος 4ον, αρ.157-181 (1928), Έτος 4ον, αρ.182-208 (1929), Έτος 5ον, αρ.209-233 (1929), Έτος 5ον, αρ.234-259 (1930), Έτος 6ον, αρ.260-285 (1930), Έτος 7ον, αρ.338-363 (1932), Έτος 8ον, αρ.364-379 (1932), Έτος 10ον, αρ.664-668, 670-685, 687-713, 715, 718, 720-745, 747-748, 750-756, 758-769 (1935), Έτος 12ον, αρ.877-880, 882-883, 903, 922-956 (1937), Έτος 13ον, αρ.957-966 (1937), Έτος 15ον, αρ.1197-1253 (1940), Έτος 16ον, αρ.1254-1297 (1940), Έτος 16ον, αρ.1298-1383 (1941), Έτος 18ον, αρ.1384-1434 (1942), Έτος 18ον, αρ.1435-1445, 1447-1488 (1943), Έτος 18ον, αρ.1489-1514, 1516-1518, 1520-1543 (1944), Έτος 19ον, αρ.1546-1563, 1565-1570 (1945), Έτος 20ον, αρ.1571-1591 (1945), Έτος 20ον, αρ.1592-1625 (1946), Έτος 21ον, αρ.1626-1647 (1946), Έτος 21ον, αρ.1648-1698 (1947), Έτος 23ον, αρ.1699-1728 (1948), Έτος 24ον, αρ.1729-1751 (1948)

CYPRUS: GREEK-AMERICAN REVIEW

vol.2, no.4-15 (1958), vol.2, no.16-26 (1959), vol.2, no.27-38 (1960), vol.2, no.39-43 (1961) Βρίσκεται στον τόμο της εφημερίδας "ΚΥΠΡΟΣ" (1961)

CYPRUS MAIL

vol.57, no.5.687-5.700, vol.58, no.5.701-5.726, 5.760-5.800, vol.59, no.5.801-5.831 (1962), vol.62, no.6.186-6.200 (1963), vol.63, no.6.201-6.301 (1963), vol.64, no.6.302-6.305 (1963), vol.73, no.7.310-7.428 (1966)

THE LION BRITISH SERVICES CYPRUS WEEKLY

vol.4, no.1-26 (1965), vol.5, no.26 (1966), vol.6, no.2-26 (1966), vol.7, no.1-26 (1967), vol.11, no.21-28, 1-19 (1969)

THE NEON KITION

no.11, 21, 31, 41, 51, Έτος Δ΄, αρ.175, 178, 180, 182-184, 186-189, 191, Έτος Ε΄, αρ.192-209, 211 (1883), αρ.213 (1884) Βρίσκεται στην εφημερίδα "ΝΕΟΝ ΚΙΤΙΟΝ" (Έτος Δ΄, αρ.171-174, 1882)