Πολιτική μηχανική

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Μουσένα, Άννα

mousena.anna@ucy.ac.cy +357 2289 2017 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Abstracts in New Technology & Engineering‎ (ProQuest) Click here for more information
ASCE American Society of Civil Engineers Click here for more information
Civil Engineering Abstracts‎ (ProQuest) Click here for more information
Engineering Village - Ei Compendex Click here for more information
Engineered Materials Abstracts (ProQuest) Click here for more information
METADEX (ProQuest) Click here for more information
ProQuest Deep Indexing: Engineering‎ Click here for more information
ProQuest Engineering Collection Click here for more information
ProQuest Engineering Journals‎
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Scopus
Web of Science
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
Aluminium Industry Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
COS Conference Papers Index (ProQuest) Click here for more information
Copper Technical Reference Library (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
Earthquake Engineering Abstracts‎ (ProQuest) Click here for more information
Ecology Abstracts (ProQuest) Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports Click here for more information
Project Muse Click here for more information
ProQuest Central Click here for more information
ProQuest Illustrata: Technology Click here for more information
ProQuest Technology Collection‎
ScienceDirect Click here for more information
Water Resources Abstracts Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
Cyprus Organisation for Standardisation Click here for more information
ΝΑΤΟ - Επιστήμες & Τεχνολογία Click here for more information
ΠΕΧΩΤΕΕ - Περιβάλλον, Χωροταξία, Νέες Τεχν/γίες, Ενέργεια Click here for more information
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Engineering and Technology Oxford Reference (ORO)
Science and technology Oxford Reference (ORO)
Elsevier Reference Works Click here for more information
Reference Work (springer)
Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Cambridge Dictionaries Online
English Dictionaries and Thesauri Oxford Reference (ORO)
International Studies Encyclopedia Online
Larousse
Quotations Oxford Reference (ORO)
Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) Click here for more information