Πολιτικές επιστήμες

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Προκοπίου, Λούης

prokopiou.louis@ucy.ac.cy +357 2289 2016 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Complete (EBSCOhost) Click here for more information
ICPSR Direct (Inter-university Consortium for Political and Social Research) Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
Political Science Complete (EBSCOhost) Click here for more information
ProQuest Political Science Click here for more information
Worldwide Political Science Abstracts (ProQuest) Click here for more information
Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Digital National Security Archive (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
Documents on British Policy Overseas Click here for more information
Euristote Click here for more information
FRANCIS Click here for more information
Impact Factor (JCR-Journal Citation Reports) Click here for more information
JCR -Journal Citation Reports (Impact Factor) Click here for more information
MasterFILE Premier (EBSCOhost) Click here for more information
Newspaper Source (EBSCOhost) Click here for more information
OxResearch (ProQuest) Click here for more information
ProQuest Central Click here for more information
PLoS ONE
ProQuest Military Collection Click here for more information
Regional Business News (EBSCOhost) Click here for more information
Scopus Click here for more information
Social science Citation Index (SSCI) --1970-present (Citation Index) Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
ΕΛΙΑΜΕΠ - Μονάδα Πληροφόρησης Διεθνών Σχέσεων Click here for more information
Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αρχείο ανακοινωθέντων Click here for more information
Web of Knowledge (ISI) (Citation Index)
Web of Science (Citation Index)