Library Policy Texts
Library Policy Texts
Year Description
2009
 
Οικονομική διαχείριση (σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού σε συνάρτηση με τους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου).
2009 Πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης προσωπικού.
2009 Πρόγραμμα ενθάρρυνσης της καινοτομίας και δημιουργικότητας του προσωπικού.
2009 Πρόγραμμα εσωτερικής επικοινωνίας.
2009 Πρόγραμμα διάχυσης γνώσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των Ομάδων Εργασίας.
2009 Διαδικασία Διαχείρισης Αλλαγών στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου.
2009 Εγχειρίδιο διαχείρισης και διαρρύθμισης χώρων.
2009 Διαδικασία εντοπισμού αναγκών της Βιβλιοθήκης για διαμόρφωση Πολιτικής και Στρατηγικής.
2009 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
2009 Διαδικασία καθορισμού και αξιολόγησης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης.
2008

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities"

2008

Dr. Filippos Tsimpoglou, Library Director, University of Cyprus, Coordinator of Hellenic Academic Libraries Union Catalog "Πρόταση δικτύωσης των Κυπριακών Βιβλιοθηκών" [PDF file] [in Greek]. Lefkosia, January 2008

2002

Filippos Tsimpoglou, Library Director, University of Cyprus.Άνοιγμα της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης στην τοπική κοινωνία ή προετοιμασία ενόψει της Κοινωνίας των Πληροφοριών; Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου". [PDF file] [in Greek] Announcement at the 11 11th Panhellenic Conference of Academic Libraries, ΤΕΙ Larisa, 6-8 November 2002.

2001

Filippos Tsimpoglou, Library Director, University of Cyprus. "Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Άξονες ανάπτυξης και προοπτικές συμβολής στην συνεργασία των Κυπριακών Βιβλιοθηκών". [PDF file] [in Greek] Announcement at the 1st Conference of Cypriot Libraries "The library's role in the 21st century", International Conference Centre, Lefkosia, Cyprus, 2/11/2001.

2001

Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου "Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα" Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 15-17 Οκτ. 2001. Αρχείο παρουσίασης PPT

Filippos Tsimpoglou, Library Director, University of Cyprus. "Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα" [PDF file] [in Greek] Announcement at the 10th Panhellenic Conference of Academic Libraries, University of Macedonia, Thessaloniki, 15-17 Οκτ. 2001. PowerPoint presentation file