Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και υπό τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης, έχει συνάψει συμφωνία με τον ΟΣΔΕΛ  (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου) ώστε να δίνεται η δυνατότητα  στο διδακτικό προσωπικό του ΠΚ να διαθέτει προς τα ακροατήριά του με ελεγχόμενη διαδικασία το απολύτως απαραίτητο και μη διαθέσιμο με άλλο τρόπο ψηφιοποιημένο υλικό για σκοπούς διδασκαλίας. Ο ΟΣΔΕΛ καλύπτει σχεδόν το σύνολο της ελληνόγλωσσης βιβλιοπαραγωγής, ενώ εκπροσωπεί για Ελλάδα και Κύπρο την πλειονότητα της αλλοδαπής βιβλιοπαραγωγής, όπως π.χ. από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ισπανία.

Η ανάγκη των διδασκόντων/διδασκουσών για ψηφιοποιημένο υλικό, από ελληνόγλωσση  κυρίως βιβλιογραφία, έγινε πιο επιτακτική σε καιρούς lockdown λόγω της πανδημίας COVID-19 όπου παρουσιάστηκε αδυναμία πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη με επιτόπια χρήση ή δανεισμό έντυπου υλικού από φοιτητές/τριες.

Η εν λόγω συμφωνία ήταν επιβεβλημένη επίσης τόσο λόγω της ανάγκης για απρόσκοπτη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω ελεγχόμενης αναπαραγωγής, διανομής και χρήσης ψηφιοποιημένου διδακτικού υλικού, όσο και λόγω της ανάγκης για εφαρμογή μιας διαδικασίας η οποία να μην παραβιάζει τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως αυτά ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ2019/790.

Διαδικασία χρήσης της ΥΠΨΔΥ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον ΟΣΔΕΛ το ενδιαφερόμενο διδακτικό προσωπικό μπορεί να επιλέγει και να υποδεικνύει με ειδικό αίτημα προς τη Βιβλιοθήκη μέχρι και το 20% ενός βιβλίου ή μέχρι ένα (1) άρθρο ενός τεύχους περιοδικού, για τις ανάγκες συγκεκριμένου μαθήματος. Το PDF αρχείο θα φέρει ειδική σήμανση (υδατογράφημα) και θα αποστέλλεται στον διδάσκοντα/ουσα από τη Βιβλιοθήκη ώστε αυτός/ή να το ανεβάζει (upload) στην ψηφιακή πλατφόρμα Blackboard.

Αποστολή αιτημάτων

Όλα τα αιτήματα, πρέπει να αποστέλλονται μόνο με το αρχείο excel “Αίτημα για ψηφιοποίηση διδακτικού υλικού” πλήρως συμπληρωμένο στην η-διεύθυνση [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Νίκη Καραολή
ή στην
η-διεύθυνση:[email protected]