Ευρωπαϊκή πολιτική

Η δημοσίευση σε  Ανοικτή Πρόσβαση είναι  υποχρεωτική για τις έρευνες που χρηματοδοτούνται από τον Ορίζοντα 2020, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και καινοτομία, ενώ ολοένα και αυξανόμενος αριθμός χρηματοδοτών έρευνας υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης.

Εθνική πολιτική

Στις 25 Φεβρουαρίου 2016, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κυπριακή Εθνική Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης.

Η πολιτική είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εμπλεκόμενων τοπικών φορέων με τους συντονιστές του έργου PASTEUR4OA και του Εθνικού Γραφείου Ανοικτής Πρόσβασης του Ευρωπαϊκού προγράμματος OpenAIRE2020 (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) στην Κύπρο.

Η διαμόρφωση του κειμένου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συναντήσεων της Κυπριακής  Ομάδας  εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση, ενώ το τελικό κείμενο έτυχε επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και τη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακολούθως, το κείμενο προωθήθηκε για δημόσια διαβούλευση σε σχετικούς φορείς και ινστιτούτα έρευνας καθώς και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

Το κείμενο αποτελείται από επτά παραγράφους, στις οποίες αναλύονται το πλαίσιο κάτω από το οποίο προωθείται η συγκεκριμένη εθνική πολιτική και παρουσιάζονται επεξηγηματικοί ορισμοί, το όραμα, οι στόχοι και τα οφέλη της εφαρμογής της Ανοικτής Πρόσβασης στις ερευνητικές δημοσιεύσεις, οι πρόνοιες εφαρμογής της, τα εργαλεία υλοποίησης της ενώ γίνεται τέλος αναφορά στους τρόπους υποστήριξης, προώθησης και παρακολούθησής της.

Το κείμενο της Κυπριακής πολιτικής είναι διαθέσιμο κάτω από το σύνδεσμο που αφορά την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας.

Η εφαρμογή της αναμένεται να ενδυναμώσει την προσπάθεια για διάχυση και αξιοποίηση της πληροφόρησης που παράγεται μέσα από τα εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ευθυγραμμίζοντας τις τοπικές προσπάθειες με τις Ευρωπαϊκές σχετικές αρχές και πολιτικές.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η υιοθέτηση της Εθνικής Πολιτικής από τον Εθνικό Χρηματοδότη έρευνας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, στο νέο του χρηματοδοτικό πλαίσιο RESTART 2016-2020.

Ιδρυματική πολιτική

Η διαμόρφωση Ιδρυματικής πολιτικής Ανοικτής Πρόσβασης, υποστηρίζεται και προωθείται ως ιδέα από τη  Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κύπρου. Η ιδρυματική πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκεται υπο συζήτηση της ad hoc επιτροπής για την Ανοικτή Πρόσβαση. Παρόλα αυτά το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υλοποιήσει σημαντικά σημεία υποστήριξης της φιλοσοφίας της Ανοικτής Πρόσβασης εφόσον από το 2008 το Πανεπιστήμιο Κύπρου με απόφαση της Συγκλήτου, υποστήριξε τη Διακήρυξη του Βερολίνου για την Ανοικτή Πρόσβαση στη Γνώση των Θετικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Ακολούθως, τον Οκτώβριο του 2009 η Κοινοπραξία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπέγραψε συμφωνία με την εκδοτική εταιρεία BMC (Biomed Central) με την οποία παρέχεται στις συμμετέχουσες βιβλιοθήκες και τα ιδρύματα τους, έκπτωση 50% για δημοσιεύσεις στα περιοδικά ανοικτής πρόσβασης της βάσης. Για επιπλέον εκπτώσεις από άλλους εκδότες, συμβουλευτείτε τη Βιβλιοθήκη μας.

Επιπλέον, η ΒΠΚ είναι το Εθνικό Γραφείο Ανοικτής Πρόσβασης στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού προγράμματος OPENAIRE και συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, με κύριο στόχο την προώθηση της ΑΠ στα κράτη μέλη της ΕΕ (OPENAIRE, PASTEUR4OA, FOSTER)

Η ΒΠΚ διατηρεί Ιδρυματικό Αποθετήριο με πλήρη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Υποδομή, ικανοποιώντας έτσι τις υποχρεώσεις των ερευνητών για διάθεση των ερευνητικών δημοσιεύσεων τους σε Ανοικτή Πρόσβαση.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Βασιλική Κουκουνίδου, τηλ. +357 2289 2168