Η βάση περιλαμβάνει ποικίλο υλικό και αφορά την ανθρώπινη δράση για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, τη χωροταξία, τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, την οικολογία, την κοινωνιολογία, και την πολιτική επιστήμη. Χρονική περίοδος: 1975 μέχρι σήμερα.