Όλα τα βιβλία είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα του Library of Congress. Στη ράχη κάθε αντιτύπου υπάρχει τυπωμένος σε ετικέτα ο ταξινομικός αριθμός του βιβλίου, ο οποίος αποτελείται από γράμματα του λατινικού αλφαβήτου και αριθμούς. Ο ταξινομικός αριθμός περιγράφει το θέμα του βιβλίου και ταυτόχρονα τη θέση του στα ράφια.

  • Αναλυτικές πληροφορίες ταξινόμησης υλικού ανά όροφο – κατόψεις.