Τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών σας παρέχουν τη δυνατότητα

  • να εισάγετε βιβλιογραφικές αναφορές απευθείας από δικτυακές βάσεις δεδομένων και ιστοχώρους σε προσωπική βάση δεδομένων,
  • να δημιουργήσετε και να οργανώσετε τις βιβλιογραφίες σε προσωπική βάση δεδομένων,
  • να μορφοποιήσετε τις βιβλιογραφικές αναφορές (MLA, APA, Chicago Manual of Style, Turabian, κ.α.),
  • να δημιουργήσετε βιβλιογραφίες σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κλπ.,
  • να αναζητήσετε, αποθηκεύσετε και να οργανώσετε αρχεία σε οποιαδήποτε μορφή (pdf, doc, txt κλπ) για την έρευνά σας.

Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών:

  • RefWorks (διαδικτυακό – συνδρομή Βιβλιοθήκης)
  • Mendeley (τοπική εγκατάσταση – δωρεάν)
  • Zotero (διαδικτυακό – δωρεάν)