Αποστολή

Να δημιουργεί και να στηρίζει ένα αξιόπιστο περιβάλλον πληροφόρησης, μέσα από στρατηγικές και μηχανισμούς, που διευκολύνουν τη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, τη μάθηση και την έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την ευρύτερη κοινωνία.

Όραμα

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου να καταστεί Κέντρο Αριστείας, διακρινόμενο στο χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης με βασικούς άξονες την έρευνα, τη μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.

Αξίες

  • Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) στη γνώση : Δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες μας να έχουν πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης.
  • Ενθάρρυνση προκλήσεων και αλλαγών : Πιστεύουμε στη συνεχή πρόοδο και στην αλλαγή που έρχεται μέσα από τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εργαζομένων μας.
  • Ενίσχυση κουλτούρας συνεργασίας και συνεχούς Αρίστευσης : Δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε συστηματικά κάθε προσπάθεια για άριστα αποτελέσματα μέσα από ομαδική εργασία και αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.