Εάν χρειάζεστε κάποιο ασφαλές μέρος για να φυλάξετε τα προσωπικά σας αντικείμενα ενώ μελετάτε στη Βιβλιοθήκη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις Θυρίδες Φύλαξης (ΘΦ) που βρίσκονται στην αίθουσα 008, στην είσοδο του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Στην αίθουσα υπάρχουν 296 μεταλλικές θυρίδες Φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, οι οποίες ενεργοποιούνται με τη χρήση της πανεπιστημιακής κάρτας/κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης και τη συμβολική χρέωση των €0.10/ώρα. Μπορείτε να πιστώνετε την κάρτα σας μόνο από το μηχάνημα πίστωσης (χρηματοδέκτη) που βρίσκεται στην αίθουσα των ΘΦ.

Ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης (CCTV).

Πολιτική Χρήσης Θυρίδων Φύλαξης (lockers)

Χρήση με Χρέωση

 • Για δέσμευση, ανανέωση, αποδέσμευση Θυρίδων Φύλαξης απαιτείται η χρήση της πανεπιστημιακής κάρτας/κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης.
 • Οι ΘΦ είναι διαθέσιμες 24/7.

Πίστωση κάρτας μέσω του μηχανήματος πίστωσης (χρηματοδέκτη)

 • Για χρήση των ΘΦ πρέπει η κάρτα να πιστώνεται από το μηχάνημα πίστωσης (χρηματοδέκτη) που βρίσκεται στην αίθουσα των ΘΦ (ΚΕΠ 008).
 • Το μηχάνημα πίστωσης δέχεται κέρματα (€0,10, €0,20, €0,50, €1,00 και €2,00) και χαρτονομίσματα (€5, €10 και €20).
 • Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην κάρτα είναι μόνο για τη χρήση ενοικίασης ΘΦ και δεν μεταφέρεται για άλλη χρήση (π.χ. φωτοτυπίες).
 • Το μηχάνημα πίστωσης δεν επιστρέφει ρέστα. Όλο το ποσό που εισάγετε πιστώνεται στην κάρτα σας και παραμένει για μελλοντική χρήση.
 • Με τη λήξη της περιόδου χρήσης της πανεπιστημιακής κάρτας/κάρτας μέλους Βιβλιοθήκης, το αποθεματικό ποσό μηδενίζεται και χάνονται οι υπάρχουσες χρηματικές πιστώσεις.

Χρέωση

 • Η χρέωση χρήσης των ΘΦ είναι €0,10 ανά ώρα για όσες ώρες/μέρες χρησιμοποιείται.
 • Η συνολική οφειλή εμφανίζεται στο μηχάνημα πίστωσης με την αποδέσμευση της ΘΦ και πρέπει να εξοφλείται πριν από την αποχώρηση.
 • Καμία ευθύνη δεν φέρει η Βιβλιοθήκη για το ύψος της χρέωσης σε περίπτωση αμέλειας του χρήστη να αποδεσμεύσει τη ΘΦ.

Αντικείμενα που δεν επιτρέπονται ή για τα οποία απαιτείται προσοχή

 • Απαγορεύονται οι παράνομες ή επικίνδυνες ουσίες/αντικείμενα.
 • Απαγορεύονται τα εύφλεκτα υλικά.
 • Δεν επιτρέπονται τα είδη με έντονη οσμή.
 • Προσοχή σε τρόφιμα που μπορεί να χαλάσουν.
 • Προσοχή σε πολύτιμα αντικείμενα, η απώλεια των οποίων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου.

Ευθύνες χρήστη

 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και για ασφάλεια του χώρου, ωστόσο ο χρήστης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο της υπό ενοικίαση ΘΦ του.
 • Αν από ευθύνη του χρήστη προκληθεί ζημιά στη δική του ή σε άλλες ΘΦ, ή σε αντικείμενα/περιουσία του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλων χρηστών, έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει τη ζημιά, ενώ ανάλογα με την περίπτωση, δυνατό να ληφθούν πειθαρχικά ή νομικά μέτρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Αν ο χρήστης παρατηρήσει οποιαδήποτε ζημιά στη ΘΦ πριν τη χρήση της, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 • Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται στις ΘΦ.

Έκτακτο άνοιγμα

 • Θυρίδες που βρίσκονται σε χρήση μπορούν να ανοίγονται από αρμόδιο προσωπικό του Πανεπιστημίου, εφόσον κριθεί σκόπιμο για λόγους ασφαλείας, μετά από σύσταση αρμόδιας Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου ή της Αστυνομίας ή των Υπηρεσιών Ασφάλειας με τις οποίες συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο.
 • Οι θυρίδες μπορούν επίσης να ανοίγονται από φρουρό ασφαλείας, για λόγους διατήρησης της τάξης ή αποφυγής παρενόχλησης (π.χ. διαρροή υγρών, ανάδυση έντονης μυρωδιάς, επαναλαμβανόμενη πρόκληση θορύβου).

Ασφάλεια χώρου

 • Η ασφάλεια του χώρου διέπεται από τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας και ασφάλειας του κτιρίου.
 • Ο χώρος ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα βιντεοπαρακολούθησης (CCTV).

 

Όλοι οι χρήστες αναμένεται να τηρούν τις πολιτικές χρήσης των ΘΦ. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια αυτού του προνομίου ή/και την επιβολή άλλων  κυρώσεων.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης