• Πολιτικές και Όροι Χρήσης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου
    Το παρόν έγγραφο εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη συνεδρία 37/2019 (5/12/2019) και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη συνεδρία 1/2020 (15/1/2020). Η ΒΙΒ, κάνοντας χρήση του δικαιώματος που της παρέχεται, αναδιατύπωσε ορισμένες προτάσεις για μεγαλύτερη σαφήνεια. Οι αναδιατυπώσεις δεν επηρεάζουν τις εγκριθείσες πρόνοιες του εγγράφου.
    Περαιτέρω, η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, κατά την 3η/2020 συνεδρία της (12/11/2020) αποφάσισε την εξέταση κατάργησης ή αναπροσαρμογής των «Κανόνων Βιβλιοθήκης» βάσει των παρόντων Πολιτικών και όρων χρήσης της Βιβλιοθήκης
  • Πολιτικής Επισκέψεων και Ξεναγήσεων Κοινού