Όταν γράφετε ένα δοκίμιο, θα πρέπει να υποστηρίζετε τα επιχείρηματά σας παραθέτοντας αποδεικτικά στοιχεία από άλλες πηγές. Αυτό, εξάλλου, είναι εκείνο που ξεχωρίζει ένα ακαδημαϊκό επιχείρημα από μια άποψη. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές σε μια ακαδημαϊκή εργασία, δηλώνουν:

  • πόσο ευρέως έχετε διερευνήσει το θέμα σας,
  • τη βάση των επιχειρημάτων και των συμπερασμάτων σας,
  • βεβαιώνετε την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα των σκέψεων του δημιουργού επιτρέποντας στον αναγνώστη να ανατρέξει στην αρχική πηγή,
  • αναγνωρίζετε τη συνεισφορά των πηγών που έχετε χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία της εργασίας σας και
  • αποφεύγετε τη λογοκλοπή.

Βιβλιογραφικές αναφορές ή παραπομπές (Citations)

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις ιδέες κάποιου άλλου, είτε με παράφραση, είτε γράφοντας αυτούσιο το κείμενο, θα πρέπει στο σώμα της εργασίας σας να αναφέρετε την πηγή από την οποία έχετε αντλήσει τις πληροφορίες. Αυτό είναι γνωστό ως παραπομπή ή αναφορά και η μορφή της ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο μορφοποίησης παραπομπών που θα  επιλέξετε.

Βιβλιογραφική λίστα (References)

Στο τέλος της εργασίας σας, θα πρέπει να απαριθμήσετε μια λίστα με πλήρη στοιχεία όλων των πηγών  που έχετε χρησιμοποιήσει κατά τη σύνταξη της. Η μορφοποίηση της βιβλιογραφικής λίστας ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο μορφοποίησης που θα επιλέξετε.

Πρότυπα βιβλιογραφίας / βιβλιογραφικών αναφορών

Η σύνταξη βιβλιογραφίας και βιβλιογραφικών αναφορών πρέπει να ακολουθεί ένα από τα σχετικά διεθνή πρότυπα. Στον ακαδημαϊκό χώρο υπάρχει πλήθος προτύπων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ένα πρότυπο με συνέπεια, σε όλη την εργασία σας

Είναι πολύ σημαντικό να συμβουλευτείτε τον καθηγητή σας για να σας υποδείξει το πρότυπο βιβλιογραφίας που θα χρησιμοποιήσετε.

Μέσα από το εργαλείο Refworks και άλλα παρόμοια εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών δεδομένων, σας παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης μορφοποίησης των βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τα πρότυπα  Harvard, APA, Chicago, MLA, κλπ.

Πρότυπα μορφοποίησης βιβλιογραφικών αναφορών: