Κανόνες Λειτουργίας Βιβλιοθήκης

Λευκωσία 1996

Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης, κατά την 3η/2020 συνεδρία της (12/11/2020) αποφάσισε την εξέταση κατάργησης ή αναπροσαρμογής των «Κανόνων Βιβλιοθήκης» βάσει των «Πολιτικών και όρων χρήσης της Βιβλιοθήκης»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ

2. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

     1.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

     1.2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

5. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ – ΦΘΟΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια των άρθρων 32 και 33 των περί “Πανεπιστημίου Κύπρου” Νόμων του 1989 και 1991, καθώς και των τροποποιήσεων τους, εκδίδει τους πιο κάτω κανόνες:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΑ

1. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι:

(1) Να εξυπηρετεί πρωτίστως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη του διδακτικού προσωπικού, ερευνητές, στελέχη διοικήσεως, φοιτητές κλπ) στο έργο της επιστημονικής, ερευνητικής, διδακτικής και ευρύτερης πολιτιστικής πληροφόρησης, ώστε η Βιβλιοθήκη να αποτελεί ένα ευέλικτο και σύγχρονο όργανο για την επίτευξη των ερευνητικών, των διδακτικών και άλλων στόχων του ιδρύματος.

(2) Να εξυπηρετήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, και σε βαθμό που να μην παραβλάπτεται το έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα μέλη της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της Κύπρου, μετά από την υποβολή της σχετικής αίτησης και την έκδοση ειδικής ταυτότητας εξωτερικού χρήστη της Βιβλιοθήκης.

(3) Να συντονιστεί και να συνεργαστεί με τα άλλα επιστημονικά ιδρύματα και τις βιβλιοθήκες της Κύπρου για την καταγραφή και τεκμηρίωση των έργων του λαϊκού πολιτισμού της, καθώς και της άλλης επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστική παραγωγής.

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με:

(α) Την επαρκή στελέχωση της Βιβλιοθήκης με ειδικευμένο προσωπικό.
(β) Τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της.
(γ) Την απόκτηση με αγορές ή δωρεές του αναγκαίου υλικού.
(δ) Την οργάνωση του υλικού της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
(ε) Την οργάνωση συγχρόνων αναγνωστηρίων και το δανεισμό μέρους του υλικού της.
(στ’) Τον αναγκαίο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό της.
(ζ) Την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς ή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού για ανταλλαγές, αποστολή φωτοτυπιών και διαδανεισμό (interlibrary loan and document delivery).

2. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ως υλικό της Βιβλιοθήκης χαρακτηρίζεται:

(α)Το πάσης φύσεως χειρόγραφο και έντυπο υλικό που εξυπηρετεί τους παραπάνω
στόχους.
(β)Οπτικοακουστικό υλικό (δίσκοι, κασέτες, δισκέτες, οπτικοί δίσκοι, microfilms,
microfiche, multimedia, κλπ).
(γ)Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ιδιαίτερη μέριμνα και φροντίδα λαμβάνεται για τη συντήρηση και τη διάσωση του σπάνιου και πολύτιμου υλικού της Βιβλιοθήκης και μάλιστα εκείνου που ευρίσκεται σε έντυπη μορφή. Μέρος όμως του υλικού φθείρεται και αντικαθίσταται εξαιτίας της πολλαπλής χρήσης ή της απώλειάς του.

4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης είναι:
Οι χώροι φύλαξης, έκθεσης και χρήσης των συλλογών και οι χώροι εργασίας του προσωπικού.

Εξοπλισμός της Βιβλιοθήκης είναι:
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα αναγνωστικά μηχανήματα (reader printer), οι φωτοτυπικές μηχανές και ο λοιπός μηχανικός εξοπλισμός που εξυπηρετεί το προσωπικό και τους χρήστες.

Νοείται ότι σε περίπτωση λειτουργίας Τμηματικών Βιβλιοθηκών ή Παραρτημάτων, αυτά υπάγονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες της, λειτουργούν σε έναν ενιαίο χώρο.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης και δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης που είναι εφοδιασμένα με ειδική κάρτα. Η κάρτα εξασφαλίζει στον κάτοχο της δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τις τμηματικές βιβλιοθήκες και βιβλιοθήκες ερευνητικών μονάδων. Η κάρτα δανεισμού είναι αυστηρά ατομική.

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές αποκτούν αυτομάτως και ατελώς την ειδική κάρτα.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου αποκτούν ατελώς την κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης αφού παρακολουθήσουν τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Βιβλιοθήκης.

Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούνται κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης ατελώς για 3 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους.

1.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εξωτερικοί χρήστες μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης και να αποκτήσουν την ειδική κάρτα υποβάλλοντας ειδική αίτηση στο Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Η αίτηση εγκρίνεται από τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης ο οποίος ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Οι εξωτερικοί χρήστες καταβάλλουν ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης.

Οι ειδικότεροι κανόνες για τους εξωτερικούς χρήστες έχουν ως εξής:

  1. Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν την ιδιότητα του εξωτερικού χρήστη ΕΧ), σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική έντυπο αίτηση, αποδεχόμενοι ενυπογράφως τους όρους που αναφέρονται σ΄αυτήν. Η καταχώριση ανακριβών στοιχείων συνιστά σοβαρή παράβαση και συνεπάγεται τη διαγραφή από μέλους της Βιβλιοθήκης.
  2. Εφόσον η αίτησή τους γίνει αποδεκτή από τη Βιβλιοθήκη, αποκτούν την ιδιότητα του Εξωτερικού Χρήστη (ΕΧ) της Βιβλιοθήκης, η οποία αποδεικνύεται με ειδική κάρτα που εκδίδεται από τη Βιβλιοθήκη. Η κάρτα αυτή φέρει τη φωτογραφία του ΕΧ και προσκομίζεται απαραιτήτως κατά τη διαδικασία του δανεισμού. Το κόστος της κάρτας ανέρχεται σε ΚΛ2.
  3. Οι ΕΧ καταβάλλουν ποσό ΚΛ10.- ως ετήσια συνδρομή, η οποία ανανεώνεται κάθε χρόνο.
  4. Κάθε ΕΧ δικαιούται να δανείζεται μέχρι πέντε (5) βιβλία για δεκαπέντε (15) ημέρες.
  5. Σε περίπτωση που του ζητηθεί, ο ΕΧ της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να επιστρέψει εντός τριών (3) ημερών τα βιβλία που έχει δανειστεί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιες άλλες ανάγκες των χρηστών της Βιβλιοθήκης.
  6. Αν απουσιάζει από τη δ/νση μονίμου διαμονής του για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, ο ΕΧ είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα βιβλία που έχει δανειστεί.
  7. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής, ο ΕΧ είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αμέσως τη Βιβλιοθήκη.
  8. Εάν παρατηρηθούν σημεία φθοράς κατά την επιστροφή των βιβλίων, ο ΕΧ χρεώνεται με τα έξοδα αποκατάστασης ή αντικατάστασης.
  9. Ληξιπρόθεσμη επιστροφή των βιβλίων συνεπάγεται την επιβολή προστίμου που ανέρχεται στο ποσό των 25 σεντ ημερησίως. Μετά από παρέλευση 10 ημερών το ημερήσιο πρόστιμο ανέρχεται σε 50 σεντ.

Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης μπορεί να χορηγεί σε περιστασιακούς χρήστες και για διάστημα μέχρι 3 μήνες κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης ατελώς.

Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα αφαίρεσης της κάρτας μέλους σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων των κανόνων της Βιβλιοθήκης.

1.2 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό της Βιβλιοθήκης στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης παραδίδοντας στον υπεύθυνο υπάλληλο την πολιτική ταυτότητα τους ή άλλο ατομικό έγγραφο.

2. ΠΕΡΙΟΔΟΙ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ολόκληρο το έτος. Μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και μέχρι την έναρξη του εξαμήνου η Βιβλιοθήκη μπορεί με απόφαση του Διευθυντή της να λειτουργεί με περιορισμένο ωράριο.

Η Βιβλιοθήκη παραμένει κλειστή τις ημέρες αργίας του Πανεπιστημίου.

Οι ώρες λειτουργίας των συλλογών και λοιπών εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης αποφασίζονται από το Διευθυντή και κοινοποιούνται στους χρήστες μέσων ανακοινώσεων τοποθετημένων σε εμφανή σημεία. Οι ώρες λειτουργίας των τμηματικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών ερευνητικών μονάδων ορίζονται με κοινή απόφαση του Διευθυντή Βιβλιοθήκη και του προέδρου του Τμήματος/Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας.

Η είσοδος και παραμονή στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκη πέραν των ωρών λειτουργίας επιτρέπεται μόνο με την άδεια του Διευθυντή Βιβλιοθήκης.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Το υλικό της Βιβλιοθήκη διατίθεται για χρήση εντός της Βιβλιοθήκη και για δανεισμό.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης με ευθύνη των χρηστών. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη χρήση του εξοπλισμού οι χρήστες οφείλουν να ενημερώσουν τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης.

Οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης και στην ανεύρεση του υλικού που τους ενδιαφέρει, με τη βοήθεια καταλόγων καταχωρημένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. (OPAC – On-Line Public Access Catalogue).

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όσες συλλογές δεν εκτίθενται μόνο με συνοδεία του Υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης.

Η χρήση και ο δανεισμός οπτικοακουστικών μέσων, CD-ROM και σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών, θα γίνεται βάσει των οδηγιών που θα ισχύουν κατά καιρούς και θα γνωστοποιούνται από το Διευθυντή Βιβλιοθήκης.

Βιβλία που αφαιρούνται από τα ράφια πρέπει να παραμένουν μετά τη χρήση στους ειδικούς χώρους για το σκοπό αυτό.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για τη γενική ασφάλεια του υλικού και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης, την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και την εύρυθμη λειτουργία της, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

(1) Απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων στη Βιβλιοθήκη, που κατά τη γνώμη του
υπεύθυνου βιβλιοθηκονόμου μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή ή αλλοίωση της
περιουσίας της Βιβλιοθήκης ή ακόμη δημιουργούν υποψίες για κλοπή.

(2) Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα και η μεταφορά φαγητού ή ποτού μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

(3) Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, να τηρούν και να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά παρακωλύει την ομαλή λειτουργίατης Βιβλιοθήκης

(4) Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι πιο πάνω κανονισμοί, ο υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης,έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραβάτες να εγκαταλείψουν το χώρο τηςΒιβλιοθήκης.

(5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τις υποδείξεις του υπεύθυνου
προσωπικού, καθώς και για σοβαρά παραπτώματα που τυχόν να συμβούν στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης δικαιούται να επιβάλει τις ακόλουθες κυρώσεις:

α.- Στέρηση του δικαιώματος δανεισμού βιβλίων από μια εβδομάδα μέχρι τρειςμήνες.
β.- Καταγγελία στο Τμήμα, στο οποίο ανήκει ο μη συμμορφούμενος φοιτητής.
γ.- Παραπομπή στο Πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου με το ερώτημα της λήψηςπειθαρχικών μέτρων.

5. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης εφόσον δεν έχουν εκκρεμείς οφειλές προς τη Βιβλιοθήκη.

Το υλικό επιθεωρείται κατά το δανεισμό και κατά την επιστροφή του. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν φθορές η Βιβλιοθήκη επιβάλλει τις αντίστοιχες κυρώσεις.

Ο αριθμός των βιβλίων και περιοδικών που μπορεί να δανειστεί κάθε κατηγορία χρηστών καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός:
χειρογράφων, σπανίων και πολυτίμων εκδόσεων, έργων αναφοράς, της τρέχουσας έκδοσης και των αμέσως προσφάτων τευχών των περιοδικών που εκτίθενται σε ειδικά εκθετήρια, χαρτών (εκτός αν χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων).

Οι προθεσμίες για την επιστροφή δανεισμένου υλικού κατά κατηγορία χρηστών ορίζονται ως εξής:

1.- Μέλη ΔΕΠ

Τα μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έχουν δικαίωμα δανεισμού μέχρι 25 βιβλίων καθόλο το διάστημα κάθε μιας από τις τρεις περιόδους του ημερολογιακού έτους:

(α) Περίοδος χειμερινού εξαμήνου (15 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου)
(β) Περίοδος εαρινού εξαμήνου (16 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου)
(γ) Θερινή περίοδος (1 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου)

Το αργότερο 5 μέρες πριν από τη λήξη κάθε μιας από τις τρεις παραπάνω περιόδους τα βιβλία επιστρέφονται στη Βιβλιοθήκη, νοουμένου ότι υφίσταται το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού για όσα από τα βιβλία αυτά κριθούν αναγκαία από το χρήστη.

2.- Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να δανείζονται μέχρι 7 συνολικά βιβλία για 21 ημέρες.

3.- Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες, Μεταπτυχιακοί Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί Φοιτητέ

Οι κατηγορίες αυτές χρηστών δικαιούνται να δανείζονται μέχρι 15 βιβλία μέσα στα χρονικά όρια των τριών περιόδων που αναφέρονται παραπάνω.

4.- Διοικητικό Προσωπικό

Το Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου δικαιούται να δανείζεται μέχρι 8 συνολικά βιβλία για 21 ημέρες.

5.- Οι Εξωτερικοί Χρήστες

Βλέπε κανόνες για εξωτερικούς χρήστες, παράγραφος 4.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της επιστροφής δανεισμένου υλικού επιβάλλεται πρόστιμο. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δύο εβδομάδες αποστέλλεται στο χρήστη υπενθύμιση, και το ύψος του προστίμου αυξάνεται. Τα τέλη αποστολής της υπενθύμισης δυνατόν να βαρύνουν το χρήστη. Επιστροφή βιβλίων για όλες τις κατηγορίες των χρηστών μετά την εκπνοή της ημερομηνίας επιστροφής συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, το οποίο:

(α) Στις κανονικές κατηγορίες δανειζομένου υλικού ανέρχεται στο ποσό των 25 σεντ ημερησίως για τις πρώτες δύο εβδομάδες, μετά από την εκπνοή της ημερομηνίας επιστροφής και στο ποσό των 50 σεντ ημερησίως για το διάστημα μετά από τις δύο πρώτες εβδομάδες.
(β) Για το υλικό της συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού (ShortLoanCollection) 25 σεντ για το πρώτο τέταρτο μετά τις 9.00πμ της επόμενης μέρας του δανεισμού, και 50 σεντ για το χρονικό διάστημα μετά από τις 9.15πμ.
(γ)Στον υπολογισμό των προστίμων δεν περιλαμβάνονται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες.

Αναγνώστης μπορεί να προκρατήσει βιβλίο που δανείστηκε άλλος αναγνώστης,συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο. Η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί το χρήστη για τηνπαραλαβήτου βιβλίου.

Ανανέωση δανεισμού γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας, εκτός εάν το/τα προςανανέωση βιβλίο/α έχει/ουν ζητηθεί προηγουμένως από άλλο αναγνώστη.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να ανακαλέσει ένα βιβλίο που ζητάει κάποιος χρήστης ή που κρίνειαπαραίτητο για την κάλυψη γενικοτέρων αναγκών.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΠΩΛΕΙΕΣ – ΦΘΟΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε απώλεια ή φθορά υλικού ή εξοπλισμού με ευθύνη του χρήστη, ο χρήστης υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Για σοβαρές ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια του χρήστη ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων.

Σε περιπτώσεις άρνησης του χρήστη να εκπληρώσει τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη Βιβλιοθήκη ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα της επιβολής κυρώσεων που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον οριστικό αποκλεισμό από τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να εφεσιβάλουν απόφαση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης με προσφυγή στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Η απόφαση της Επιτροπής κυρώνεται από τη Σύγκλητο.

Για σοβαρά παραπτώματα ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης μπορεί να παραπέμψει τους παραβάτες στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ή να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης.

ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΦΟΡΑ

Η Βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσία δανεισμού βιβλίων ή περιοδικών από ξένες βιβλιοθήκες, με όρους καθοριζόμενους από το Διευθυντή Βιβλιοθήκης και τις σχετικές συμβάσεις.

Σε περίπτωση, που κάποιο μέλος του προσωπικού αποχωρεί ή αφυπηρετεί, οφείλει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς τη Βιβλιοθήκη διαφορετικά το Πανεπιστήμιο θα έχει το δικαίωμα αποκοπής της αξίας των οφειλών του από τον τελευταίο μισθό.

Οι φοιτητές που αποφοιτούν οφείλουν να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις τους προς τη Βιβλιοθήκη, διαφορετικά θα στερούνται της απονομής του πτυχίου τους.

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου που έχει αφυπηρετήσει, θα έχει τα ίδια ωφελήματα με το εν ενεργεία προσωπικό.

Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια για τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της αναφορικά με τους χρήστες και τη χρήση της Βιβλιοθήκης.

Ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει εξαιρέσεις στους κανόνες σε ειδικές περιπτώσεις, εφ΄όσον δεν παραβλάπτονται τα συμφέροντα της Βιβλιοθήκης, και δεν παραβιάζονται οι βασικές αρχές των παρόντων κανόνων και οι λοιπές κείμενες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Εξαιρέσεις για βιβλιοθήκες τμημάτων και ερευνητικών μονάδων εγκρίνονται από τη Σύγκλητο ύστερα από αιτιολογημένη κοινή εισήγηση του Διευθυντή Βιβλιοθήκης και του Προέδρου του Τμήματος/Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας.

 

ΑΛΛΑΓΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ