Η Βιβλιοθήκη από το 2002 έχει αναλάβει τη ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση αρχειακού υλικού όπως σπάνιων βιβλίων, φωτογραφιών, χαρτών, χειρόγραφων, ηχητικού και κινούμενης εικόνας, το οποίο αφορά κυρίως την επιστημονική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου.

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι:

 • Να παρέχει πρόσβαση σε ψηφιοποιημένα αντίγραφα πρωτογενών πηγών έρευνας από αρχειακό ή άλλο υλικό, προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
 • Η αύξηση της επισκεψιμοτητας σε σπάνιο και μοναδικό υλικό που είναι σημαντικό για ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Να παρέχει πρόσβαση σε υλικά, στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση λόγω απαρχαιωμένης μορφής.
 • Η προστασία των πρωτογενών πηγών, μειώνοντας τη συχνή χρήση τους και διατηρώντας τη μακροπρόθεσμη συντήρηση και διαφύλαξη της επιστημονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πρότυπα διαχείρισης και τεκμηρίωσης

Για τη διαχείριση και τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού ακολουθούνται διεθνή πρότυπα καταχώρησης και συμβατότητας με Ευρωπαϊκές πλατφόρμες όπως είναι η EUROPEANA και το OPENAIRE.

Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει, διατηρεί και εμπλουτίζει 2 αποθετήρια:

 • ΛΗΚΥΘΟΣ
  Φιλοξενεί ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο καλύπτει θεματικές ενότητες όπως Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης, Ιστορία, Πολιτική και Φιλολογία. Απώτερος στόχος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι η συμβολή στην διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Κύπρου.
 • ΓΝΩΣΙΣ
  Περιλαμβάνει την Κυπριακή ερευνητική παραγωγή, εντός και εκτός, του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επίσης, στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε κατάλογο των έργων ψηφιοποίησης, που έχου διεκπεραιωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συμμετοχές και ευθύνη της Βιβλιοθήκης σε επιτροπές και προγράμματα

 • Συμμετέχει
  • στην Εθνική Επιτροπή Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου,
  •  στο Πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα OpenAIRE,
  • στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NI4OS National Initiatives for Open Science in Europe,
  • στην Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου (ΕΔΠΙ Κύπρου).
 • Έχει την ευθύνη
  • για τη διαχείριση του Αρχειακού υλικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο επιλέγεται για φύλαξη για ιστορικούς λόγους,
  • για τη συλλογή και διαχείριση των Διδακτορικών Διατριβών του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και τη διαχείριση και διάθεση του έργου συλλογής όλης της ερευνητικής παραγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως  Εθνικό Γραφείο Υποστήριξης Ανοικτής Πρόσβασης στην Κύπρο.

Διαδικασία δωρεάς αρχειακού υλικού στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Έχοντας ως στόχο

 • τη συμβολή στην διάσωση και διατήρηση της ιστορίας της Κύπρου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της
 • τη συμβολή στη διάθεση πρωτογενών πηγών έρευνας στην κοινωνία
 • την προβολή της Κύπρου μέσα από ιστορικές πηγές σε διεθνείς βάσεις δεδομένων αλλά και στο διαδίκτυο

η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου αποδέχεται με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση, υλικό ιδιωτών ή φορέων που εμπίπτει στην εκπλήρωση των στόχων αυτών.

Με την εκδήλωση της πρόθεσης των κατόχων του υλικού για δωρεά του αρχειακού τους υλικού προς τη ΒΠΚ, η διοίκηση της, συστήνει Ειδική Επιτροπή για Αποδοχή ή/και Ψηφιοποίηση Αρχείων.

Αναλόγως των απόψεων των μελών της επιτροπής, η απάντηση προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο και καλείται ο δωρητής σε υπογραφή ειδικής συμφωνίας.

Όλοι οι δωρητές διατηρούν  τα Πνευματικά Δικαιώματα του υλικού τους εκτός εάν οι ίδιοι ζητήσουν κάποια άλλη ειδική διευθέτηση επί του θέματος.
Αναφορά της πηγής του υλικού γίνεται σε κάθε περίπτωση χρήσης του υλικού.

Σχήματα συνεργασιών για ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού

Στην περίπτωση που ιδιώτης ή φορέας διατηρεί αρχειακό υλικό, το οποίο επιθυμεί να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει στην τοπική και διεθνή ερευνητική κοινότητα, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, δύναται να προχωρήσει σε συμφωνία ψηφιοποίησης, χρήσης και αξιοποίησης αρχειακού υλικού, χωρίς να κρατήσει την αναλογική μορφή του αρχείου και επιστρέφοντας το στον ιδιοκτήτη του.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εκδήλωση της πρόθεσης των κατόχων του υλικού για συνεργασία και διάθεση του αρχειακού τους υλικού προς τη ΒΠΚ για ψηφιοποίηση, χρήση και αξιοποίηση του αρχειακού τους υλικού.

Η διοίκηση της Βιβλιοθήκης, προωθεί το αίτημα για έγκριση προς την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Αναλόγως των απόψεων των μελών της επιτροπής, η απάντηση προωθείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο και καλείται ο κάτοχος του υλικού σε υπογραφή ειδικής συμφωνίας.

Όλοι οι κάτοχοι υλικού διατηρούν τα Πνευματικά Δικαιώματα του υλικού τους εκτός εάν οι ίδιοι ζητήσουν κάποια άλλη ειδική διευθέτηση του θέματος.
Αναφορά της πηγής του υλικού γίνεται σε κάθε περίπτωση χρήσης του υλικού.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με

Βασιλική Κουκουνίδου