Χρήση

 • Η χρήση των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης, γίνεται με κράτηση.
 • Η κράτηση γίνεται εντός της Βιβλιοθήκης, με δανεισμό σχετικού φακέλου, που βρίσκεται στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού.
 • Η κράτηση ισχύει για 3 ώρες και δεν είναι ανανεώσιμη.
 • Οι χρήστες δανείζονται μόνοι τους τον φάκελο στο Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού, που βρίσκεται στον χώρο της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού και τον επιστρέφουν μόνοι τους στο Σύστημα Αυτόματης Επιστροφής, που βρίσκεται δίπλα από τον Πάγκο Εξυπηρέτησης.
 • Μην ξεχνάτε να παίρνετε πάντοτε την απόδειξη που εκτυπώνει το μηχάνημα, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία επιστροφής του φακέλου.
 • Τυχόν καθυστέρηση στην επιστροφή του φακέλου συνεπάγεται επιβολή προστίμου.

Όροι χρήσης

 • Τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χώρος ατομικής μελέτης. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από τουλάχιστον 2 άτομα που συνεργάζονται.
 • Ο αριθμός των ατόμων που αποτελούν την ομάδα δεν πρέπει να ξεπερνά τον αριθμό των θέσεων εργασίας του Δωματίου Ομαδικής Μελέτης.
 • Η ομάδα θα πρέπει να περιορίζει τον θόρυβο ώστε να μην ενοχλεί τα γειτονικά Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης ή τους χρήστες που βρίσκονται στον χώρο έξω από αυτά.
 • Φεύγοντας, τα μέλη της ομάδας πρέπει να αφήνουν το Δωμάτιο καθαρό και σε καλή κατάσταση για τους επόμενους χρήστες.
 • Στα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης ισχύει η πολιτική της Βιβλιοθήκης για τρόφιμα και ποτά.
 • Τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης δεν προορίζονται να παρέχουν ιδιωτικότητα. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορεί να εισέλθει στον χώρο οποιαδήποτε στιγμή για θέματα ασφάλειας, συντήρησης ή για άλλον λόγο που κρίνει σκόπιμο.
 • Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα εκκένωσης των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης εάν κρίνει ότι τα μέλη της ομάδας παραβιάζουν την πολιτική χρήσης τους και τους κανόνες της Βιβλιοθήκης εν γένει.
 • Δικαίωμα κράτησης έχουν αποκλειστικά τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές και προσωπικό). Για κράτηση Δωματίου Ομαδικής Μελέτης τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουν να ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται από τη Βιβλιοθήκη. Εξωτερικά Μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τα Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης επί των οποίων δεν υπάρχει κράτηση.
 • Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ακυρώσει κράτηση, που δεν εμπίπτει στην πολιτική χρήσης των Δωματίων Ομαδικής Μελέτης.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης