Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci – Δημιουργικότητα και Καινοτομία, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου υπέβαλε πρόταση το 2007 με τίτλο Latest methodologies used in the digitization of printed and non-printed materials, για αποστολή μελών του προσωπικού της στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ουγγαρίας στην Βουδαπέστη. Στόχος της αποστολής ήταν η εκπαίδευσή των δικαιούχων σε θέματα ψηφιοποίησης έντυπου και μη έντυπου υλικού. Η πρόταση εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μαθηση (ΙΔΕΠ) και τέσσερα μέλη του προσωπικού ήταν δικαιούχοι του έργου επισκέφθηκαν από τις 9-27/6/2008 τη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ουγγαρίας (Országos Széchényi Könyvtár).

Στo πλαίσιo της δέσμευσης της Βιβλιοθήκης για διάχυση της γνώσης και για καλύτερη αξιοποίηση της εκπαίδευσης, έγινε σχετική παρουσίαση στις 26/3/2009 από τους τέσσερις δικαιούχους, η οποία ήταν ανοικτή τόσο στο προσωπικό της ΒΠΚ, όσο και σε προσωπικό άλλων βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης στην Κύπρο. Την παρουσίαση παρακολούθησαν συνολικά 29 άτομα.

Παρουσίαση προγράμματος

Αναστασία Ιωάννου, Ελένη Σακκά, Ζαφείρω Μαρτή, Σίλβια Κουκουνίδου “Latest methodologies used in the digitization of printed and non-printed materials” (PPT)