Σε συνέχεια της επιτυχούς συμμετοχής της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) σε Ευρωπαϊκά έργα με κύρια θεματολογία την Ανοικτή Επιστήμη, η Βιβλιοθήκη μας έχει προχωρήσει στη διεκπεραίωση διαδικασίας εισδοχής στην Ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή OPERAS, με ομόφωνη αποδοχή της από την Εκτελεστική συνέλευση της.

Το OPERAS (Open scholarly communication in the European research area for social sciences and humanities) είναι ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή, η οποία έχει ως σκοπό την υποστήριξη της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ). Αποστολή της είναι ο συντονισμός κι η ένωση των υπαρχουσών υποδομών σε μια ομοσπονδία ώστε να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες των ερευνητών ΑΚΕ στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το δίκτυο αποτελείται επι του παρόντος από 57 Ευρωπαϊκούς οργανισμούς από 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από τους Γαλλικούς φορείς Open Edition και Huma-Num.

Η Κύπρος μέχρι πρόσφατα δεν είχε καμία εκπροσώπηση, κενό που από τον Αύγουστο του 2023 θα καλύπτει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής της η ΒΠΚ θα συμμετέχει σε ομάδα εργασίας υποστήριξης της ανοικτής επιστημονικής επικοινωνίας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στόχος της εν λόγω ομάδας εργασίας θα είναι η ανταλλαγή και η ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην επιστημονική επικοινωνία (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών, φορείς χάραξης πολιτικής, ηλεκτρονικές υποδομές και ερευνητικές υποδομές, χρηματοδότες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα), ώστε να δοθούν κατάλληλες ιδέες και συμβουλές σχετικά με δράσεις υπεράσπισης για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, προκειμένου να ενισχυθεί η Ανοικτή Επιστήμη στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Ανακοίνωση από το OPERAS https://operas.hypotheses.org/6693