Αντωνίου Αντώνης
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Β102
Τηλέφωνο: 2289 4551