Χρυσάνθου Μαίρη
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 224
Τηλέφωνο: 2289 2015