Εμμανουήλ Μαριάννα
Λειτουργός Πανεπιστημίου
Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών - Υπεύθυνη
Αρ. Γραφείου: 226
Τηλέφωνο: 2289 4449