Ιωάννου Αναστασία
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Ψηφιοποίησης και Αρχείων
Αρ. Γραφείου: 219Α
Τηλέφωνο: 2289 3431