Λουκά Αλεξία
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Καταλογογράφησης
Αρ. Γραφείου: Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 2289 3571