Νικολάου Νίκος
Βοηθός Γραφείου
Γραφείο Διοίκησης και Γραμματειακής Υποστήριξης
Αρ. Γραφείου: Β130
Τηλέφωνο: 2289 2095