Νικολάου Στάλω
Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης
Αρ. Γραφείου: 026Α
Τηλέφωνο: 2289 2037