Πουλουπάτη Γιούλα
Ανώτερη Βοηθός Βιβλιοθήκης
Γραφείο Προσκτήσεων
Αρ. Γραφείου: Β120
Τηλέφωνο: 2289 2057