Σωκράτους Αντώνης
Τεχνικός Μηχανικός
Γραφείο Συστημάτων Βιβλιοθήκης - Υπεύθυνος
Αρ. Γραφείου: 230
Τηλέφωνο: 2289 5195