Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci, η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου υπέβαλε πρόταση το 2006 για αποστολή μελών του προσωπικού της σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, με στόχο την εκπαίδευσή τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται. Η πρόταση εγκρίθηκε από την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος Leonardo da Vinci και τέσσερα μέλη του προσωπικού ήταν δικαιούχοι του έργου. Δύο μέλη του προσωπικού επισκέφθηκαν από τις 12-16/2/2007 τη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου έτυχαν εκπαίδευσης σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης ιστότοπου και ολοκλήρωσης ηλεκτρονικών πηγών και υπηρεσιών δικτύου. Άλλα δύο μέλη επισκέφθηκαν από τις 16-27/4/2007 τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη), όπου έτυχαν εκπαίδευσης σε θέματα υπηρεσιών e-reference, υπηρεσιών σε χρήστες με προβλήματα όρασης, πληροφοριακής παιδείας χρηστών, και ανάπτυξης συλλογής.

Στα πλαίσια της δέσμευσης της Βιβλιοθήκης για διάχυση της γνώσης και για καλύτερη αξιοποίηση της εκπαίδευσης, έγινε σχετική παρουσίαση στις 24/5/2007 από τους τέσσερις δικαιούχους, η οποία ήταν ανοικτή τόσο στο προσωπικό της ΒΠΚ, όσο και σε προσωπικό άλλων βιβλιοθηκών και κέντρων πληροφόρησης στην Κύπρο. Την παρουσίαση παρακολούθησαν συνολικά 42 άτομα.

Παρουσίαση προγραμμάτων