Η ΒΠΚ μέσω του εν λόγω έργου είχε αναλάβει να κάνει τις πιο κάτω εργασίες:

 • Διαχωρισμό των βιβλίων και τοποθέτηση τους στα ράφια σε γενικές θεματικές κατηγορίες.
 • Επιλογή των πολλαπλών αντιτύπων και διαχωρισμός τους από την κύρια συλλογή (θα καταλογογραφούνται μέχρι δύο αντίτυπα).
 • Διεξαγωγή όλων των απαραίτητων ενεργειών (σε συνεργασία με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) για επίσημη απόκτηση του ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ5.5.
 • Εγκατάσταση του λογισμικού ΑΒΕΚΤ5.5. στο χώρο της Δημοσιογραφικής Εστίας και δικτύωση των υπολογιστών.
 • Καταλογογράφηση των βιβλίων στο πρόγραμμα, με βάση το πρότυπο UNIMARC και σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες καταλογογράφησης AACR2.
 • Ταξινόμηση των βιβλίων με βάση το διεθνές δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey (DDC).
 • Θεματική επεξεργασία των εγγραφών με βάση το διεθνές σύστημα θεματικών επικεφαλίδων της Library of Congress (LC).
 • Ετοιμασία ετικετών (labels), επικόλληση τους στις ράχες των βιβλίων και τοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια.
 • Εισαγωγή όλων των δεδομένων του καταλόγου σε server Z39.50 εγκατεστημένο στο Πανεπιστήμιο Κύπρο για εξαγωγή των δεδομένων στο διαδίκτυο.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού που θα οριστεί από την ΕΣΚ στο σύστημα ΑΒΕΚΤ5.5 (τόσο στην καταλογογράφηση όσο και στις υπόλοιπες λειτουργίες του συστήματος: Αναζήτηση, Κυκλοφορία και δανεισμό του υλικού, Παρακολούθηση περιοδικών, Εκτυπώσεις και Ανταλλαγή δεδομένων).
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη του Έργου καθ΄ όλη την διάρκεια του από την ΒΠΚ μέχρι και την τελική παράδοση του στην ΕΣΚ.
 • Επίλυση όλων των προβλημάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου.
 • Επίσημη παράδοση της Βιβλιοθήκης και του Ηλεκτρονικού της Καταλόγου στην ΕΣΚ.