Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου χαιρετίζει και ενθαρρύνει τη δωρεά προς αυτήν χρηματικού ποσού ή βιβλίων και άλλου υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Για δωρεά τεκμηρίων (βιβλίων, περιοδικών, ανατύπων, πολυμέσων, αρχείων), η αποδοχή της δωρεάς γίνεται υπό προϋποθέσεις και τήρηση σχετικών ενδοπανεπιστημιακών διαδικασιών, για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος καλείται να ενημερώνεται εκ των προτέρων, μετά από επικοινωνία με το Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής.

Ως πρώτο βήμα ο δωρητής καλείται να εκδηλώσει γραπτώς την πρόθεσή του για δωρεά προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με συνοπτική περιγραφή του υλικού, τη θεματική που αυτό καλύπτει, τον κατά προσέγγιση αριθμό των τεκμηρίων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σημαντικό προς αξιολόγηση εκ μέρους της Βιβλιοθήκης. Για δωρεές μέχρι 200 τεκμήρια συστήνεται η ετοιμασία καταλόγου όπου να αναφέρονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία του υλικού (τίτλος, συγγραφέας, έτος έκδοσης, άλλα).

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ολικής, μερικής ή καθόλου αποδοχής της δωρεάς, με βάση τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης της συλλογής της. Από τη στιγμή που το υλικό περιέρχεται στην κατοχή της Βιβλιοθήκης, ο δωρητής αποποιείται κάθε δικαίωμα επί του δωρηθέντος υλικού. Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει για τους όρους δανεισμού, ανταλλαγής, πώλησης, βιβλιοδέτησης, έκδοσης ειδικών καταλόγων και εν γένει χρήσης και προστασίας του αποκτηθέντος υλικού.

Οι δωρητές πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Βιβλιοθήκη δεν δημιουργούνται ξεχωριστές συλλογές που περιέχουν το σύνολο των δωρηθέντων τεκμηρίων ανά δωρητή. Το δωρηθέν υλικό εντάσσεται στην ενιαία συλλογή ανάλογα με τη θεματική του κατηγορία, σύμφωνα με το διεθνές ταξινομικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη (αυτό της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής

Χαρούλα Δημητρίου