• Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών

Ως ενεργό μέλος και κεντρικός συντονιστής, σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, έχει συμβάλει στη δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών.

  • Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ως μέλος του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, έχει συμβάλει στην υλοποίησή του με την ενεργή συμμετοχή του Διευθυντή της.

  • HEAL-link και ΣΚΑΒ

Συμμετέχει στα συνεργατικά σχήματα ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) – HEAL-link και ΣΚΑΒ (Σύνδεσμος Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Μέσω αυτών των συνεργασιών καθιερώνεται κοινή πολιτική και επιμερισμός κόστους στις συνδρομές των περιοδικών, στις βάσεις δεδομένων και στην απόκτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων οργάνωσης πληροφοριών. Σκοπός είναι η ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών μεταξύ των εταίρων, η εξοικονόμηση πόρων και η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό πηγών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.