Η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήματα για αγορά υλικού, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διδασκαλία και την έρευνα των φοιτητών στα μαθήματά σας. Οι εισηγήσεις για παραγγελία υλικού πρέπει να αποστέλλονται στη Βιβλιοθήκη πολύ πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου για σκοπούς ελέγχου και αγοράς του υλικού.

Μεταφορά υλικού υψηλής ζήτησης στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού

Το διδακτικό προσωπικό που επιθυμεί να προτείνει βιβλία ή άλλο υλικό να μεταφερθεί στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού, θα πρέπει 3–4 μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου να συμπληρώσει το “Έντυπο μεταφοράς υλικού στη συλλογή περιορισμένου δανεισμού” για σκοπούς ελέγχου και αγοράς του υλικού, που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορείτε να το αποστείλετε ή να το παραδώσετε στην κα Νίκη Καραολή.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε: Νίκη Καραολή

Άρθρα περιοδικών και κεφάλαια βιβλίων, τα οποία είναι σημαντικά για τις ανάγκες των μαθημάτων, μπορούν να διατεθούν ως φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το νόμο πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright).

Αναπαραγωγή υλικού για Έντυπο–ανάπηρα Άτομα

Η Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Έντυπο–ανάπηρα Άτομα, πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού για κάθε φοιτήτρια/τή με προβλήματα όρασης στη μορφή που θα τον βοηθήσει στη μελέτη του. Είναι σημαντικό, πολύ πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου να καθορίζεται το υλικό διδασκαλίας από το ακαδημαϊκό  προσωπικό, το οποίο έχει στο ακροατήριο του φοιτήτριες/τές με προβλήματα όρασης, έτσι ώστε η Βιβλιοθήκη να φροντίσει την έγκαιρη μετατροπή του στη μορφή που θα βοηθήσει τις εξατομικευμένες ανάγκες των φοιτητριών/ών στη μελέτη τους.

Είναι χρήσιμο, να προσδιορίζονται τα βασικά κεφάλαια ενός βιβλίου για μετατροπή εάν δεν είναι απαραίτητο ολόκληρο το βιβλίο.

Η αναπαραγωγή υλικού καλύπτεται από τους περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμους του 1976 ( 59 /76 , 7.—(2) (ιθ)) έως 2020, προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε:

Υπηρεσία Βιβλιογραφικής Υποστήριξης για Έντυπο–ανάπηρα Άτομα

Εύη Αντωνίου-Κτωρή

Έλενα Ν. Ανδρέου