Μία παραγγελία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί όταν:

  • έχουν δοθεί από τον αιτητή λανθασμένα βιβλιογραφικά στοιχεία,
  • όταν ο προμηθευτής βάσει της πολιτικής που ακολουθεί δεν διατίθεται να δανείσει το υλικό σε άλλη βιβλιοθήκη.