Τα φωτοτυπημένα άρθρα ανήκουν στον αιτητή για αυστηρά ιδιωτική ερευνητική χρήση.

Τα βιβλία δανείζονται στον αιτητή για περίοδο που καθορίζεται από τον προμηθευτή. Η/Ο αιτήτρια/τής παραλαμβάνοντας το βιβλίο από την Υπηρεσία Διαδανεισμού υπογράφει το ειδικό έντυπο για επιβεβαίωση της παραλαβής. Εντός του βιβλίου αναγράφεται σε ειδικό έντυπο η ημερομηνία επιστροφής του υλικού στην Υπηρεσία Διαδανεισμού ή στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Η/Ο αιτήτρια/τής οφείλει να δώσει την κατάλληλη προσοχή και φροντίδα στο υλικό που δανείζεται.